Algemene Voorwaarde Makkelijk Afvallen

 1. Leestijd 19 min
 2. 01 09 2022
Deel dit bericht

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en vervolgopdrachten namens ons (Makkelijk Afvallen) aan jou (de consument). Makkelijk Afvallen heeft haar best gedaan om deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via www.makkelijkafvallen.nl/klantenservice/.  

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Over Makkelijk Afvallen
 4. Aanbod
 5. Prijzen
 6. Betaling
 7. Overeenkomst
 8. Levering uitvoering 
 9. Bedenktijd en herroeping
 10. Retourneren
 11. Afslank Garantie
 12. Aansprakelijkheid
 13. Klachten en geschillen
 14. Auteursrecht
 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 16. Wijzigingen


BIJLAGE 1: Model formulier herroeping

BIJLAGE 2: Algemene Voorwaarden PDF

 1. Definities

Om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te maken, is hieronder een lijst met definities opgenomen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 2. Makkelijk Afvallen: de onderneming; Makkelijk afvallen BV. De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of digitale inhoud door Makkelijk Afvallen worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Makkelijk Afvallen.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Makkelijk Afvallen en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die de consument heeft om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van diens bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 9. Afslank Garantie: de garantie dat de consument gewicht zal verliezen in samenwerking met Makkelijk Afvallen en diens programma’s. Makkelijk Afvallen biedt deze unieke garantie aan vanuit de overtuiging dat de Makkelijk Afvallen Methode voor ‘bijna’ iedereen geschikt is en een positief afslank resultaat zal opleveren. Uit deze garantie blijkt ook de toewijding van Makkelijk Afvallen aan de missie om van Nederland het gezondste land ter wereld te maken. 
 10. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 12. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e- mail – dat jou of Makkelijk Afvallen in staat stelt om informatie die persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Makkelijk Afvallen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou (de consument) en Makkelijk Afvallen. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en vervolgopdrachten door, namens of jegens Makkelijk Afvallen. 
 1. Over Makkelijk Afvallen
  Makkelijk Afvallen B.V. is gevestigd aan de Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83293876. Makkelijk Afvallen is per e-mail te bereiken op: info@makkelijkafvallen.nl en te vinden op de website: www.makkelijkafvallen.nl Op de website kan de consument ook altijd de links vinden naar de officiële social media kanalen van Makkelijk afvallen. 
 1. Aanbod
  1. Op de website van Makkelijk Afvallen BV worden fysieke producten, digitale producten (zoals e-Books), abonnementen voor de Samen Slank Community en coaching aangeboden. Alles wat Makkelijk Afvallen op de website aanbiedt wordt gezamenlijk geduid als het aanbod.
  2. Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Makkelijk Afvallen stelt deze omschrijving altijd met grote zorg op, zodat de consument op basis van voldoende details een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Wanneer Makkelijk Afvallen een afbeelding van het aanbod op de website vertoont, kan de consument ervan uit gaan dat dit een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod is. Makkelijk afvallen spant zich in om een zo actueel mogelijk beeld te schetsen. Desondanks is het mogelijk dat de informatie kleine (spel)fouten bevat of niet geheel up-to-date is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, zoals fouten in de tekst of afbeeldingen, binden Makkelijk Afvallen echter niet. Makkelijk afvallen spant zich in om een voldoende actueel aanbod weer te geven op de website, maar staat echter niet in voor eventuele achterstanden met betrekking tot het huidige aanbod. 
  3. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er bepaalde voorwaarden voor gelden zal dit altijd nadrukkelijk worden vermeld. 
  4. Bij elk aanbod geeft Makkelijk Afvallen duidelijke informatie zodat het voor de consument helder is wat de rechten en verplichtingen zijn die gelden wanneer die het aanbod aanvaard.
 1. Prijzen
  1. Prijzen van het aanbod op de website kunnen veranderen. 
  2. Prijzen voor reeds bestaande overeenkomsten veranderen in beginsel niet, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling. Andere prijsverhogingen met betrekking tot reeds bestaande overeenkomsten geschieden te allen tijde in overleg. In een dergelijk geval heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen. 
  3. Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw.
  4. Abonnementskosten worden maandelijks afgeschreven tot wederopzegging. 
 1. Betaling
  1. De consument dient een geplaatste bestelling in beginsel vooraf te betalen.
  2. Abonnementskosten of betalingen in termijnen worden automatisch afgeschreven door middel van een incasso. 
  3. Na de aankoop van een product of dienst kunnen andere producten of diensten worden aangeboden, wanneer de consument ook hier voor een overeenkomst sluit kunnen deze betalingen worden afgeschreven door middel van een incasso. 
  4. Als consument heb je de plicht om onjuistheden in de door jou opgegeven of vermelde betaalgegevens direct aan Makkelijk Afvallen te melden. 
  5. Indien de consument niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet en nadat de consument door Makkelijk Afvallen gewezen is op de te late betaling en er een termijn van 14 dagen is gegund om alsnog aan deze betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Makkelijk Afvallen gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
   1. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 
   2. 10% over de daaropvolgende € 2.500,=
   3. en 5% over de volgende € 5.000,= 
   4. met een minimum van € 40,=. 
   5. Makkelijk Afvallen kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages, maar is daartoe in geen geval verplicht.
 1. Overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij als consument het aanbod aanvaard en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. 
  2. Nadat de consument het aanbod door bestelling via de website heeft aanvaard, ontvang de consument van Makkelijk Afvallen een bevestiging per e-mail. 
  3. Bij het aangaan van de overeenkomst laat de consument persoonlijke- en betaalgegevens achter. Makkelijk Afvallen behandelt deze gegevens met zorg en heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen. 
  4. Bij levering van onze digitale en niet digitale producten en diensten ontvangt de consument de volgende informatie in een bevestigingse-mail:
   1. het e-mail adres van de klantenservice, waar je met eventuele vragen en klachten terecht kunt;
   2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, indien deze afwijken van de standaard termijn van 14 dagen.
   3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop, daaronder inbegrepen de voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken;
   4. de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
   5. het modelformulier waarmee de consument kan herroepen.
 1. Levering uitvoering 
  1. Makkelijk Afvallen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Makkelijk afvallen heeft opgegeven tijdens de bestelling.
  3. Makkelijk afvallen zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, er een andere leveringstermijn met de consument is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, een bericht. De consument heeft dan in elk geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat dat de consument al heeft betaald zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen terugbetalen.
  5. Makkelijk Afvallen draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging bij de consument of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij Makkelijk afvallen daar uitdrukkelijk andere afspraken met de consument  over heeft gemaakt. 
 1. Bedenktijd en herroeping
  1. De wettelijke bedenktijd eindigt na 14 dagen. De klant kan binnen deze periode zonder opgave van reden het product retourneren. 
   1. Voor fysieke producten gaat de bedenktijd in vanaf het moment van bezorging;
   2. Voor digitale producten gaat de bedenktijd in vanaf het moment van bestelling;
  2. Om gebruik te maken van herroeping binnen de bedenktijd dient de consument voor de uiterlijke data genoemd in lid 1, dit kenbaar te maken aan Makkelijk Afvallen.
   1. fysieke producten dienen voor de uiterlijke data genoemd in lid 1 ook verstuurd te zijn. 
   2. Een herroeping kan worden gedaan op de website via de het kopje ‘klantenservice’ in het keuzemenu. 
   3. Een herroeping kan ook worden gedaan via het modelformulier voor herroeping, die kan de klant vinden op de website, in de orderbevestiging, en als bijlage 1 bij de algemene voorwaarden. 
  3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
  4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Makkelijk Afvallen heeft aangegeven de kosten voor terugzending voor eigen rekening te nemen. 
  5. Makkelijk Afvallen zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terugstorten. In het geval van een fysiek product wacht Makkelijk afvallen tot het product in goede orde is ontvangen voordat het overgaat op terugstorting. In elk geval binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping bij Makkelijk Afvallen meld of het product in goede orde is ontvangen.
  6. Zie artikel ‘11. Afslank Garantie’ betreffende herroeping buiten de wettelijke bedenktijd. 
 1. Retourneren
  1. Retouren dienen voor de uiterlijke retourdatum aangemeld en verstuurd te worden. 
   1. Retouren dienen verstuurd te worden naar de afzender: Monta Oosterhout BV met als retouradres: Krombraak 4, 4906 CR Oosterhout.
   2. Retouren verstuurd naar het kantooradres van Makkelijk Afvallen kunnen niet worden aangenomen en zullen niet worden geaccepteerd als ‘in goede orde aangekomen’.  
  2. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor het in goede orde aankomen van het product. Gebruikte of beschadigde producten zullen niet worden geaccepteerd. Ook retouren naar het onjuiste adres worden niet geaccepteerd. 
 1. Afslank Garantie
  1. Buiten de wettelijke bepaling ‘aankoop op afstand’, biedt Makkelijk Afvallen ook de Afslank Garantie. 
  2. Verplichtingen van Makkelijk Afvallen wat betreft samenwerking:
   1. Levering van het gekochte programma.
   2. Levering van eventueel bijhorende digitale producten of diensten waaronder digitale coaching.
   3. Indien de klant communiceert dat de klant problemen rondom het afvallen signaleert, geeft Makkelijk Afvallen persoonlijk advies om het programma af te stemmen op de klant zijn/haar persoonlijke voedingsbehoeftes en indien mogelijk ook andere aanvullende levensstijl adviezen.
  3. Verplichtingen van de klant wat betreft samenwerking:
   1. Dat het programma nauwkeurig wordt gevolgd. Dat wil zeggen dat er buiten onze adviezen niet nog andere dingen worden gegeten of gedronken.
   2. Dat alle gevraagde gegevens uit de digitale check-ins op tijd en naar waarheid worden ingevuld.
   3. Dat de klant verantwoordelijk is voor het signaleren van problemen rondom het gewichtsverlies en het communiceren hiervan met de Klant Succes Manager voor persoonlijk advies binnen een periode van 2 weken.
   4. Dat additioneel persoonlijke advies nauwkeurig wordt opgevolgd.
  4. Ondanks de effectiviteit van de Makkelijk Afvallen Methode is deze methode niet voor iedereen een realistische oplossing. Hierom sluiten wij enkele mensen uit van deze garantie. Wij raden deze mensen aan altijd ons programma te volgen onder begeleiding van arts of doorverwezen professional. Uitgezonderd van garantie zijn consumenten die:
   1. onder de leeftijd van 16 zijn
   2. zwanger zijn
   3. die medicijnen slikken die mogelijkerwijs het afslanken verstoren
   4. die zijn gediagnosticeerd met een aandoening m.b.t. tot de spijsvertering of metabolisme
   5. die zijn gediagnosticeerd met een psychische aandoening die mogelijkerwijs het uitvoeren van het programma bemoeilijkt
   6. die (in het verleden) zijn gediagnosticeerd met een eetstoornis
  5. Indien na de duur van het programma er geen gewichtsverlies heeft plaatsgevonden, heeft de klant een extra 7 dagen om het product te retourneren. De maximale retourtijd is dus vanaf de leverdatum: de duur van het programma plus 7 dagen. 
  6. Artikel 9 lid 4, lid 5 en ook artikel 10 zijn verder van toepassing. 
 1. Aansprakelijkheid
  1. Makkelijk Afvallen spant zich in om alle overeenkomsten naar behoren uit te voeren, en neemt daarbij de hoogst mogelijke zorgvuldigheid in acht. 
  2. Makkelijk Afvallen spant zich in om de Samen Slank Community te voorzien van goede adviezen. Dit is echter een inspanningsverplichting. 
  3. Makkelijk Afvallen kan buiten artikel 11 om in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 
  4. Makkelijk Afvallen is niet aansprakelijk voor eigen gebruik en handelingen. 
  5. Indien aansprakelijkheid van Makkelijk Afvallen wordt vastgesteld, dan is deze beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de handelingen van Makkelijk Afvallen.
  6. Makkelijk Afvallen is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld aan de zijde van makkelijk afvallen.
  7. De klant vrijwaart Makkelijk Afvallen van alle schade die later ontstaat dan een jaar na afloop van de overeenkomst.
  8. Makkelijk Afvallen is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade of schade die het gevolg is van onzorgvuldig gebruik door de consument. 
  9. Het bepaalde in dit artikel geldt niet voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. 
  10. Makkelijk afvallen is niet aansprakelijk voor schade van derden. 
 1. Klachten en geschillen
  1. Makkelijk Afvallen heeft een klachtenprocedure. Heb je een klacht, neem dan contact met ons op via www.makkelijkafvallen.nl/klantenservice/ en Makkelijk Afvallen zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. 
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven aan Makkelijk Afvallen worden bericht via bovenstaande webpagina
  3. Klachten worden door Makkelijk Afvallen binnen 14 dagen behandeld. Als consument dien jij Makkelijk Afvallen 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. 
  4. Het indienen van een klacht tast in beginsel de betalingsverplichting niet aan, tenzij Makkelijk Afvallen en de klant schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
  5. Mocht een klacht uitlopen tot een geschil, dan geldt dat op overeenkomsten tussen Makkelijk Afvallen en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend Nederlands recht van toepassing is. 
  6. In het geval van een geschil, dienen de consument en Makkelijk Afvallen eerste gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing voor het geschil, alvorens een geding bij de rechter aanhangig wordt gemaakt. 
  7. Voor de absolute en relatieve competentie van de rechter wordt aangesloten bij hetgeen in de wet is bepaald. 
 1. Auteursrecht
  1. Nota Bene: onder de juridische term ‘auteursrecht’ valt ook de informeel gebruikte term ‘beeldrecht’. 
  2. Alle door Makkelijk Afvallen geleverde producten of diensten zijn gemaakt door Makkelijk Afvallen. 
  3. Op alle door Makkelijk Afvallen gemaakte producten of diensten berust daarom het auteursrecht van Makkelijk Afvallen. Dit betekent dat het niet is toegestaan de producten of gedeelten daarvan te dupliceren, te delen met derden of anderszins te verveelvoudigen, zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is gegeven door (een gevolmachtigde van) makkelijk afvallen. 
  4. Wordt in strijd met hetgeen in het tweede lid van dit artikel is bepaald, toch een inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Makkelijk Afvallen, dan is degene die de inbreuk pleegt gehouden tot het betalen van een schadevergoeding aan Makkelijk Afvallen. De hoogte van dit bedrag wordt berekend aan de hand van het fictieve bedrag dat Makkelijk Afvallen voor gelijksoortig rechtmatig gebruik in rekening had kunnen brengen. 
 1. Aanvullende of afwijkende bepalingen
  1. Aanvullende en/of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  2. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd is met hetgeen in de overeenkomst tussen de consument en Makkelijk afvallen, dan prevaleert hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd. 
 1. Wijzigingen
  1. Makkelijk Afvallen is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
  2. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang mogen worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. 
  3. Inhoudelijke wijzigingen in deze algemene voorwaarden gedurende de duur van de overeenkomst worden vooraf aan de consument medegedeeld. Deze hoeft niet met een dergelijke wijziging akkoord te gaan.
  4. Wijzigingen in de overeenkomst zijn te allen tijde slechts mogelijk in overleg. 

Beoordeel dit artikel!

Slecht artikel Super artikel
Orly Vlot

Hoi, Orly hier, Sinds 2013 Vegan, vader en coach: Tijd om je te inspireren! Lees meer op mijn website: www.vakervegan.nu