Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die wij (Makkelijk Afvallen) met jou (de consument) sluiten.
We hebben ons best gedaan om onze algemene voorwaarden zo duidelijk
mogelijk op te stellen. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust
contact met ons op.
Inhoud
1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Even voorstellen
4. Over wat wij aanbieden
5. De overeenkomst
6. Niet tevreden?
7. Plichten van de consument tijdens de bedenktijd
8. Herroeppen en de kosten daarvan
9. Onze verplichtingen bij herroeping
10. Uitsluiting herroepingsrecht
11. De prijs
12. Nakoming van de overeenkomst
13. Levering en uitvoering
14. Betaling
15. Heb je een klacht?
16. Geschillen
17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

1. Definities
Om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te maken, hebben we
hieronder een lijst met definities opgenomen.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij jij producten en/of
digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en
deze zaken en/of digitale inhoud door Makkelijk Afvallen worden geleverd of
door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en
Makkelijk Afvallen;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van jouw
herroepingsrecht;

3. Consument: jij, de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die
verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd
worden;

6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen email – dat jou of Makkelijk Afvallen in staat stelt om informatie die
persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt;

7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die jij als consument hebt om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

8. Ondernemer: dat zijn wij. De natuurlijke of rechtspersoon die producten,
(toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Makkelijk
Afvallen en de consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale
inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze
voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage
I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als jij ter zake van jouw
bestelling geen herroepingsrecht hebt;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Makkelijk
Afvallen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou
(de consument) en Makkelijk Afvallen.

3. Even voorstellen
Makkelijk Afvallen is gevestigd aan de Hygiëaplein 37-3 1076RR te
Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
60259922. Makkelijk Afvallen is per e-mail te bereiken
op info@makkelijkafvallen.eu.

4. Over wat wij aanbieden

1. Op onze website bieden wij zowel digitale producten (zoals e-Books) als
fysieke producten aan. Alles wat wij op onze site aanbieden duiden wij
gezamenlijk aan als het aanbod.

2. Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of digitale inhoud. Wij stellen deze omschrijving
altijd met grote zorg op, zodat jij als consument op basis van voldoende
details een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. Wanneer wij
een afbeelding van ons aanbod op de website vertonen, kun je er vanuit
gaan dat dit een waarheidsgetrouwe weergave van ons aanbod is.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Makkelijk
Afvallen echter niet.

3. Indien ons aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er
bepaalde voorwaarden voor gelden zullen we dit altijd nadrukkelijk
vermelden.

4. Bij elk aanbod geven wij duidelijke informatie zodat het voor jou als
consument helder is wat de rechten en verplichtingen zijn die gelden
wanneer je het aanbod aanvaard.

5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij als consument het
aanbod aanvaart en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

2. Nadat jij als consument het aanbod door bestelling via de website hebt
aanvaard, ontvang je van ons een bevestiging per e-mail. Zolang je nog
geen bevestiging hebt ontvangen kun je de overeenkomst ontbinden.

3. Bij het aangaan van de overeenkomst laat je persoonlijke- en
betaalgegevens achter. Wij behandelen deze gegevens met zorg en
hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen zodat je jouw
gegevens veilig aan ons kunt verstrekken.

4. Bij levering van onze digitale en niet digitale producten en diensten ontvang
je van ons de volgende informatie in een bevestigingse-mail:

5. het e-mail adres van de klantenservice, waar je met eventuele vragen en
klachten terecht kunt;

6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij als consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding dat het
herroepingsrecht is uitgesloten;

7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

8. de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;
voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

9. indien je als consument een herroepingsrecht hebt, het modelformulier
waarmee je kunt herroepen.

6. Niet tevreden?

Bij producten:

1. Je mag als consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van
een fysiek product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen
zonder opgave van redenen ontbinden. Wij willen uiteraard graag weten
waarom je het product toch niet wilt hebben en zullen je hier naar vragen.
Je bent echter niet verplicht om een reden op te geven.

2. De hierboven in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij als
consument, of degene die door jou vooraf is aangewezen (maar niet de
vervoerder is), het product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. Als consument kun jij ook een dienstenovereenkomst en een overeenkomst
voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende maximaal 30 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. Wij willen uiteraard graag weten waarom je het product toch niet
wilt hebben en zullen je hier naar vragen. Je bent echter niet verplicht om
een reden op te geven.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten
van de overeenkomst.

5. Indien wij hebben nagelaten om jou als consument de wettelijke verplichte
informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping
niet hebben verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde
van de oorspronkelijke bedenktijd, overeenkomstig de vorige leden van dit
artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien wij de jou in het voorgaande lid bedoelde informatie hebben verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke
bedenktijd, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop jij die
informatie heeft ontvangen.

7. Plichten van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal jij als consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Wij gaan er vanuit dat je het product zal hanteren
en inspecteren zoals je dat in de winkel zou doen.

2. Je bent als consument alleen aansprakelijk voor waardevermindering van
het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product
die verder gaat dan hierboven in lid 1 is toegestaan.

8. Herroeppen en de kosten daarvan

8. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meldt je dit aan ons binnen
de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het daarvoor bedoelde
formulier voor herroeping of op andere expliciete wijze.

9. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend
op de in lid 1 bedoelde melding, stuur jij als consument het product terug, of
overhandig je dit aan (een gemachtigde van) Makkelijk Afvallen. Dit hoeft
niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. Voor het
terugzenden geldt in elk geval dat dit binnen de bedenktijd van 14 dagen
moet gebeuren.

10. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform door ons verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij jou.

12. Als consument draag je de rechtstreekse kosten van het terugzenden
van het product. Wanneer wij niet hebben gemeld dat jij deze kosten moet
dragen of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft de jij de kosten
voor terugzending niet te dragen.

13. Jij draagt als consument geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke
levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

14. je voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk hebt ingestemd
met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde
van de bedenktijd;

15. je niet hebt erkend jouw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen
van zijn toestemming; of

16. Makkelijk Afvallen heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
bevestigen.

17. Als jij gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle
aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Onze verplichtingen bij herroeping

1. Indien wij melding van herroeping door jou, als consument, op elektronische
wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding zo spoedig
mogelijk een ontvangstbevestiging.

2. Wij vergoeden zo snel mogelijk alle betalingen, inclusief de eventuele
leveringskosten die wij in rekening hebben gebracht voor het
geretourneerde product en in elk geval binnen 14 dagen volgend op de dag
waarop de jij ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf
af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben
ontvangen of tot jij als consument aantoont dat je het product hebt
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat jij hebt
gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. Voor de terugbetaling
draag jij geen kosten.

4. Als jij als consument hebt gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Makkelijk Afvallen de
bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Uitsluiting herroepingsrecht
Je verliest het recht op herroeping wanneer wij duidelijk bij aanbod en tijdig
voor het sluiten van de overeenkomst vermelden dat de levering van digitale
inhoud anders dan op een materiële drager is uitgesloten van het
herroepingsrecht, en:

1. wij de uitvoering aanvangen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming
van jou als consument;

2. en je hebt verklaard dat je hiermee je herroepingsrecht verliest.

11. De prijs

1. Wij verhogen de prijzen van onze producten nooit gedurende de in het
aanbod vermelde geldigheidsduur, behalve wanneer er wijzigingen ontstaan
in de toepasselijke btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen.

3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wij dit afgesproken hebben en:

4. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of

5. jij als consument de bevoegdheid hebt de overeenkomst op te zeggen met
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6. Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw.

12. Nakoming van de overeenkomst

1. Makkelijk Afvallen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13. Levering en uitvoering

1. Makkelijk Afvallen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons hebt opgegeven bij de
bestelling.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij wij een andere
leveringstermijn met jou hebben afgesproken. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat je de bestelling hebt geplaatst een bericht. Je hebt dan in elk geval
het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat jij al hebt
betaald zo snel mogelijk terugbetalen.

5. Makkelijk Afvallen draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van
producten tot het moment van bezorging bij jou of een vooraf aangewezen
en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij wij daar
uitdrukkelijk andere afspraken over gemaakt hebben. anders is
overeengekomen.

14. Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende
voorwaarden, dienen de door de door jou verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of
wanneer er geen bedenktermijn geldt binnen 14 dagen na het sluiten van
de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, start deze termijn nadat jij de bevestiging van de overeenkomst hebt
ontvangen.

2. Als consument heb je de plicht om onjuistheden in de door jou opgegeven
of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

3. Indien jij niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat
je door Makkelijk Afvallen gewezen bent op de te late betaling en wij jou
een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan deze
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €
2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende
€ 5.000,= met een minimum van € 40,=. Makkelijk Afvallen kan ten
voordele van jou als consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

15. Heb je een klacht?

15. Makkelijk Afvallen heeft een klachtenprocedure. Heb je een klacht, mail
die dan naar info@makkelijkafvallen.eu en wij zullen jouw klacht zo spoedig
mogelijk in behandeling nemen.

16. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk
omschreven aan ons worden gemaild op het bovenstaande e-mailadres.

17. Klachten worden door ons binnen 14 dagen behandeld.

18. Als consument dien jij Makkelijk Afvallen 4 weken de tijd te geven om de
klacht op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor
de geschillenregeling.

16. Geschillen
Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan, maar mocht dat nu toch
gebeuren, dan geldt dat op overeenkomsten tussen Makkelijk Afvallen en jou
en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend
Nederlands recht van toepassing is.

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende en/of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke
manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt

herroepen)
• Aan: [naam ondernemer]
• [geografisch adres ondernemer]
• [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
• [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,herroept/herroepen*

• Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij
producten]
• [Naam consumenten(en)]
• [Adres consument(en)]
• [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier
wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Makkelijk Afvallen recepten boek met Niels Bosman
Het Koolhydraatarm 50 Dagen Programma (fysiek boek)

Onze bestseller! Al meer dan 20.000 exemplaren verkocht. Je krijgt weekmenu’s voor 7 weken. Met meer dan 150 overheerlijke koolhydraatarme recepten, snacks & tussendoortjes. Nu met 100% afslankgarantie, als jij na 50 dagen niet bent afgevallen, betaal ik je 100% je geld terug. Zonder vragen!

 • 99.000+

  Mensen gingen je voor

 • 150

  Koolhydraatarme Recepten

 • 250

  Tips & Snacks

 • 100%

  Afslankgarantie (geld terug)

Meer info